منوی اصلی

دو رویداد بین المللی و مهم هفته، دیدار های «سیاسی» استاندار با:

رفعت مسعود، سفیر ج. ا. پاکستان در تهران

سرگئی بوردیلیاک سفیر جمهوری اوکراین در ایران

تریبون آزاد فرهیخت
مردم نگاره ها با رویکرد بین المللی مشهد
زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhad8.ir
تعداد صفحات : 2 1 2