سلام، نمایشگاه بین المللی مشهد چرا هیچ نمایشگاهی را در سال 97 در کشورهای خارجی برگزار نکرده و روند نمایشگاه ها همه یکطرفه شده است؟! اگر به سایت نمایشگاه هم مراجعه کنید خواهید دید که امسال هیچ نمایشگاهی در خارج از کشور برگزار نشده و همه نمایشگاه های بین المللی در مشهد آن هم با تعداد کمی از شرکتهای خارجی بوده است! مگر مناسبات نمایشگاه های بین المللی کشورها...
 تعاملی و دو طرفه نیست؟! غرفه رایگان در کشور خود می دهند و غرفه رایگان در کشور میزبان میگیرند؟ چرا مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهد آن قدر باید ضعیف باشد که حتی در افغانستان و پاکستان که کنار گوشمان هم هست، نتوانسته است حتی یک نمایشگاه دو یا سه جانبه و یا منطقه ای حتی کوچک برگزار کند؟!