سلام چرا از وقتی که آقای دکتر مروارید به اداره کل ارشاد خراسان رضوی آمده اند حتی یک برنامه بین المللی برای استان توسط خود همین اداره کل طراحی نشده؟ دهها و صدها برنامه می شود مستقلا و یا با همکاری سایر نهادها و دستگاه های اجرایی و حتی بخش خصوصی راه اندازی کرد. خوشبختانه ایشان یک چهره دانشگاهی هستند و حتی با مراکز علمی چنین توافقی تاکنون حاصل نشده و یا رسانه ای نشده......   
 به عنوان مثال، مگر نمی گویند که خراسان قطب خوشنویسی اسلامی جهان تشیع و اسلام هست، پس چرا ارشاد ما یک برنامه برای حمایت از هنر خوشنویسی و هنرمندان و مفاخر خراسانی این رشته در قالب یک مسابقه یا یک استارتاپ ویکند یا یک نمایشگاه یا لااقل یک مسابقه منطقه ای و یا بین المللی برنامه ریزی نمی کند؟